Club Regelementen

Reglement van Orde van de C.K.Z.

Artikel l

Verzekering:

Elke boot dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Als ernaar gevraagd
wordt, dient men een afschrift van de verzekeringspolis te kunnen overhandigen.

Artikel 2

Verplichtingen booteigenaar en stuurman:

Elke stuurman/eigenaar dient:

 1. Niet meer of minder personen aan boord te nemen dan voor de boot toegestaan en
  verantwoord is in verband met het richten onder normale omstandigheden.
 2. Ten genoegen van het bestuur, of een door haar benoemde commissie, verplicht aan te
  tonen dat hij/zij de zeilkunst voldoende machtig is. Speciaal met betrekking tot: op- en
  aftuigen, zee kiezen en landen, overstag en gijpen en man overboord manoeuvre.
 3. Te gehoorzamen aan het vaarreglement, de reglementen van de C.K.Z., de door of
  namens de K.N.W.V. gegeven seinen, vlaggen en andere daartoe dienende seinen. Verdere
  instructies van het bestuur en/of daartoe aangestelde personen op te volgen voor zover zij
  niet strijdig zijn met enig reglement.
 4. Vanaf een half uur voor zonsondergang is het niet meer toegestaan uit te varen.
 5. De boot binnen de afrastering op zijn eigen plaats te leggen en wel zodanig, dat geen last
  of schade aan anderen wordt berokkend. De boot dient dan zowel vóór als achter behoorlijk
  verankerd te worden.
 6. Zee te kiezen of te landen binnen het daartoe aangewezen gedeelte, uitkijk te houden
  voor zwemmers en hengelaars en deze eventueel te waarschuwen.
 7. De bewaakte stranden niet dichter te naderen dan tot 150 m1 uit de kust, behoudens
  overmacht en de aanwijzingen van de strandbewaking op te volgen.
 8. Bij mist of zeedamp met zicht minder dan 500 m1 terug te varen, te landen, te
  verankeren.
 9. Alle opvarenden dienen zwemvesten en tenminste 1 noodsignaal op het lichaam te
  dragen. Denk daarbij ook aan een telefoon in waterdichte hoes! Zeker als men buiten het
  zicht van de club vaart.
 10. Zich te onthouden van iedere aantasting van flora en fauna. In het bijzonder dienen de
  rustgebieden van zeehonden te worden gerespecteerd.

Artikel 3

Averij:

Bij kapseizen, vollopen of averij dienen alle opvarenden bij het schip te blijven. Kan men de
zaak niet klaren dan probeert men de aandacht te trekken met alarmsignalen. In uiterste
noodgevallen gebruikt men een noodsignaal.

Artikel 4

Wangedrag:

Bij wangedrag heeft het bestuur het recht om het lidmaatschap, en dus de ligplaats op te
zeggen.

Artikel 5

Vlaggen en seinen:

Verenigingsvlag: er wordt gezeild.

Artikel 6

Verenigingsterrein:

Het verenigingsterrein en clubgebouw zijn alleen toegankelijk voor leden en introducés.

Artikel 7

Opslag materiaal:

Men mag de zeilen in de daarvoor bestemde zeilkisten opslaan, de overige spullen horen in
de lockers. En wegtrailer is voor transport en mag dus niet op het strand blijven staan.

Artikel 8

Liggeld:

Leden en passanten die hun boot via de weg of over het water aanvoeren en gebruik maken
van het verenigingsterrein zijn havengeld verschuldigd, welk bedrag door het bestuur wordt
vastgesteld. Passanten die een ligplaats claimen kunnen dit doen in overeenstemming met
het bestuur. Het bestuur bepaalt het aantal passanten en ligplaatsen die voor passanten
beschikbaar zijn. In de periode die de passant aanwezig is wordt hij gezien als lid van de
vereniging en heeft dus ook dezelfde rechten en plichten, met uitzondering van het
stemrecht.

Artikel 9

Motorboot:

Het gebruik van de motorboot is alleen toegestaan voor leden van de CKZ die in het bezit zijn
van een geldig vaarbewijs en ook alleen voor doeleinde ten behoeve van de club. Na gebruik
dient de motorboot weer bijgetankt, gespoeld met zoetwater en met de motor richting zee
in de container geplaatst te worden.

Artikel 10

Trekker:

Het gebruik van de trekker is alleen toegestaan voor leden van de CKZ die hebben
aangetoond, om te kunnen gaan met dergelijk materiaal. De trekker is alleen bedoeld om
catamarantrailers van- en naar de club te transporteren. Bij oneigenlijk gebruik behoudt het
bestuur zich het recht voor om het gebruik van de trekker voor die persoon in te trekken,
eventuele gevolgschade van oneigenlijk gebruik zal op de desbetreffende persoon worden
verhaald

Artikel 11

Jeugdleden:

Jeugdleden dienen zich te houden aan het speciaal voor hen opgestelde “jeugdregelement.”

>