Huishoudelijk Regelement

Artikel 1:

Lidmaatschap

Om als lid, gezinslid of jeugdlid te worden toegelaten, dient men te voldoen aan artikel 5 van de
statuten. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris met vermelding van naam,
voornamen, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en email adres. Na 1 of ten hoogste
4 weken krijgt de aanvrager bericht, dat hij/zij door het bestuur wel-of niet voorlopig is toegelaten.
Na acceptatie door het bestuur blijven zij voorlopig lid tot aan de eerstvolgende ledenvergadering.
Bij een eventuele weigering door het bestuur is beroep op de ledenvergadering mogelijk. De
aangewezene dient zich dan op die vergadering te vertegenwoordigen door een stemgerechtigd lid.
Bij een stemming is driekwart der geldig uitgebrachte stemmen beslissend. Het bestuur is niet
verplicht de reden aan te geven waarom ze in eerste instantie aanvrager weigert.

Artikel 2:

Contributie en liggeld

De contributie en het liggeld wordt op elke jaarvergadering vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het
minimum van de donaties. Bij het niet voldoen van de contributie, welke betaald dient te zijn uiterlijk 1
maand na facturatie, volgt schriftelijk een aanmaning door de penningmeester.
Indien de betaling dan niet binnen 30 dagen volgt, kan ter beoordeling van het bestuur het betrokken
lid van de ledenlijst worden geschrapt. Dit houdt in, dat hij geen gebruik kan maken van de rechten
van het lidmaatschap en/of faciliteiten van de vereniging.

Artikel 3:

Bestuur rooster

Het bestuur stelt een rooster op voor aftreden van de afzonderlijke bestuursleden. Dit rooster dient
bekend gemaakt te worden op de algemene jaarvergadering.

Artikel 4:

Taken van het bestuur

Het bestuur heeft tot taak:

 1. Handhaven van statuten, huishoudelijk reglement, reglement van orde;
 2. Behartigen van verenigingsbelangen;
 3. Uitvoeren van besluiten van de algemene en andere ledenvergaderingen;
 4. Beheer van gelden en materiaal van de vereniging. Zij kan commissies benoemen om zich te laten
  bijstaan in haar werk en zij kan betaalde krachten aanstellen indien dit wenselijk- of nodig geacht
  wordt.

Artikel 5:

Commissies

De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij medeondertekent alle belangrijke stukken
en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Hij heeft het recht alle vergaderingen van
commissies bij te wonen en heeft aldaar een adviserende stem.

 1. Het bestuur kan commissies benoemen, om zich te laten bijstaan in haar werk. Een commissie
  moet tenminste uit 3 personen bestaan. De kascommissie wordt echter gekozen door de
  ledenvergadering.
 2. Het bestuur stelt in overleg met de commissie de taakomschrijving vast, waaraan de commissie
  zich bij uitvoering van haar taak dient te houden.
 3. Iedere commissie benoemt uit haar leden een voorman, die het contact met het bestuur
  onderhoudt.
 4. De commissies hebben binnen de taakomschrijving een zekere vrijheid van handelen. Het bestuur
  kan te allen tijde ingrijpen.
 5. De commissies zijn verantwoording schuldig aan het bestuur; het bestuur is aan de
  ledenvergadering verantwoording schuldig wat betreft de werkzaamheden van de commissies.
 6. Ontbinding van commissies geschiedt door het bestuur.

Artikel 6:

Secretaris

De secretaris is belast met alle correspondentie van de vereniging, hij houdt afschriften van alle
stukken en/of brieven, houdt de ledenlijst bij en notuleert alle vergaderingen. Hij zorgt voor het
uitschrijven van de vergaderingen en stelt het jaarverslag op.

Artikel 7:

Penningmeester

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt daarvan de boekhouding bij. Hij
stelt het financiële jaaroverzicht samen en maakt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
– Voor uitgaven boven € 250,- behoeft hij de goedkeuring van het dagelijkse bestuur.
– Voor uitgaven boven € 500,- behoeft hij de goedkeuring van het gehele bestuur.
– Voor uitgaven boven € 1000,- behoeft hij tevens toestemming van de ledenvergadering.
De gelden van de vereniging dienen met uitzondering van € 250,- kontanten voor directe uitgaven,
gedeponeerd te zijn bij een rentegevende bankinstelling, terwijl verder voor directe uitgaven een
bedrag van max. € 250,- op de giro mag blijven staan. De penningmeester is verantwoordelijk voor het
innen van de contributie en liggeld zoals omschreven in art.2 van het huishoudelijke reglement.
De bestuursleden en leden van de kascommissie hebben te allen tijde, zowel alleen als gezamenlijk,
het recht van inzage der bescheiden en geldmiddelen zij dienen echter binnen 14 dagen na deze
inzage een schriftelijk verslag uit te brengen aan de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Artikel 8:

Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie wordt gekozen op de algemene jaarvergadering en bestaat uit minstens 2
stemgerechtigde meerderjarige leden. Zij heeft tot taak het controleren van de boekhouding en de
geldmiddelen van de vereniging. Zij brengt op de algemene jaarvergadering een schriftelijk
ondertekend rapport uit over haar bevindingen.

Artikel 9:

Opstellen jaarvergadering agenda

De agenda van de algemene jaarvergadering dient onder meer de volgende punten te bevatten:
– Ingekomen stukken;
– Notulen van de vorige vergadering;
– Jaarverslag secretaris;
– Financieel jaaroverzicht penningmeester;
– Rapport kascontrolecommissie;
– Begroting komend verenigingsjaar;
– Vaststelling contributie en minimum donatie;
– Vaststelling huishoudelijk reglement;
– Vaststelling reglement van orde;
– Verkiezing bestuursleden;
– Verkiezing kascontrolecommissie;
– Rondvraag.
Ingezonden voorstellen worden geacht op de agenda te staan indien zij minstens twee weken voor de
aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend.

Artikel 10:

Stemmen

Onverminderd hetgeen in statuten en huishoudelijk reglement reeds hierover is bepaald, geldt, dat bij
stemmen een volstrekte meerderheid dient te worden gehaald. Bij staken van de stemmen vindt
herstemming plaats. Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het bestuur.

Artikel 11:

Bestuursvergaderingen

Vergaderingen van bestuur of dagelijks bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, zo dikwijls
hij dat nodig acht. Tot bijeenroepen is hij verplicht, indien 2 of meer bestuursleden hem daarom
verzoeken. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Artikel 12:

Notulen

Tijdens een vergadering dienen de notulen van de vorige overeenkomstige vergadering te worden
goedgekeurd en daarna door de voorzitter te worden vastgesteld.

Artikel 13:

Wijzigingen en aanvullingen huishoudelijke reglement

Wijzigingen van- en aanvullingen op het huishoudelijke reglement kunnen worden voorgesteld door
het bestuur of minstens 10 stemgerechtigde leden, die dat voorstel minstens 14 dagen voor de
algemene ledenvergadering dienen in te zenden aan het bestuur. Voorstellen tot wijziging en/of
aanvulling dienen geheel omschreven op de ledenvergadering te worden gemeld.

Artikel 15:

Nieuwe bestuursleden

Voordracht van nieuwe bestuursleden dient, ondertekend door minstens 5 stemgerechtigde leden,
tenminste 14 dagen voor de vergadering ingediend te worden aan het zitting hebbend bestuur.

Artikel 16:

Aansprakelijkheid bestuur

Het bestuur, dan wel door het bestuur aangewezen personen, is/zijn gerechtigd in bijzondere
omstandigheden op het strand liggende catamarans te verplaatsen of in nood geraakte catamarans te
bergen of in veiligheid te brengen. Deze handelingen zullen steeds met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden verricht. Mocht er desondanks toch schade bij een dergelijke actie ontstaan
dan is/zijn het bestuur, dan wel de daarvoor door het bestuur aangewezen personen, daar niet voor
aansprakelijk.

Artikel 17:

Slotbepalingen

In alle gevallen waarin statuten, huishoudelijk reglement of het reglement van orde met de
keuringseisen van boten niet voorzien, beslist het bestuur. Deze beslissing geldt tot de eerstvolgende
algemene ledenvergadering.

>